Operator serwera agroecopower, Agroecopower LIMITED - oddział (zwany dalej "operatorem") przetwarza dane osobowe użytkowników wspomnianych stron internetowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ tych danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (RODO).

 

1. Zakres przetwarzania dnych

Kupując towary lub usługi oferowane przez operatora na stronie Xtuning, Agroecopower, użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Te dane i treści służą do realizacji transakcji między użytkownikiem a Agroecopower LIMITED - oddziałem.

W przypadku, gdy użytkownik pyta o konkretny pojazd, przetwarzana jest także marka samochodu i model oraz dane modelu. Podanie regionu zamieszkania  jest opcjonalne i służy pomocniczy w celu skierowani klienta do odpowiedniego opiekuna regionu. Operator wyraźnie oświadcza, że nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych, których dobrowolnie nie udostępniają użytkownicy.

 

2. Cel przetwarzania

Celem przetwarzania takich danych jest możliwość zawarcia i zakończenia umowy, tj. Sprzedaż towarów i usług. Ogólnie rzecz biorąc, takie dane osobowe będą przetwarzane przez operatora w celu sprzedaży usług i produktów oferowanych na agroecopower.

Wszelkie dane osobowe, które użytkownik (podmiot danych) dostarcza operatorowi, zostaną zachowane i odpowiednio zabezpieczone przed nadużyciami podczas przetwarzania zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

 

3. Czas przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych osobowych polega na zachowaniu dokumentów księgowych zawartych w ustawie o rachunkowości nr 563/1991 Sb., na czas trwania obowiązku prawnego.

 

4. Automatyczne profilowanie

Operator może zbierać i analizować informacje dotyczące użytkowania strony agroecopower.com. Informacje te można uzyskać za pomocą plików cookie, małych folderów tekstowych umieszczonych przez serwer na dysku twardym użytkownika. Użytkownik może wybrać, że nie zezwala na "plik cookie" w ustawieniach swojej wyszukiwarki.

 

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane ręcznie i zautomatyzowanie i mogą być udostępniane pracownikom operatora, współpracującym podmiotom , z którymi operator zawarł umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych lub innym osobom upoważnionym na mocy zasad określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

 

Operator nie wykonuje profilowania użytkownika.

 

 

5. Podstawa prawna do przetwarzania danych

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie potrzeb niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, tj. Sprzedaży towarów i usług. Praca z klientem nie wymaga  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

6. Przekazanie osobom trzecim

Operator nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim do przetwarzania poza:

 

-       Zewnętrznym biurem rachunkowym, z którym operator posiada Umowę o ochronie danych osobowych

-       Podmiotami powiązanymi na mocy prawa europejskiego, (tj. Spółki będące własnością Agroecopower Limited - będące własnością lub kontrolowane / wspólnie kontrolowane przez Agroecopower LIMITED lub spółkę typu joint venture / spółkę akcyjną).

 

 

7. Przekazanie do krajów trzecich

Właściciel portalu agroecopower nie sprzedaje danych do krajów trzecich.

 

 

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sprzedającego o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

 

9. Prawa urzytkownika.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się do zarządcy danych o żądanie informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, operator jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania tych informacji i przestrzegania przepisów art. 16-22 DNB, zgodnie z RODO, PRZEPISY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY 2016/679 Każdy właściciel danych, który odkryje lub uzna, że operator lub określony podmiot przetwarzający jego dane osobowe przetwarza te dane  wbrew prywatności użytkownika lub w konflikcie z RODO, w szczególności dane osobowe, które są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, mogą zażądać wyjaśnień od operatora lub konkretnego procesora i wymagać od operatora lub procesora usunięcia powstałego warunku. W szczególności może  blokować, poprawiać, uzupełniać lub usuwać dane osobowe

 

Wszególności użytkownik ma prawo:

 

a)     wymagać od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15) dotyczących podmiotu danych, ich korekty (art. 16) lub skreślenia (art. 17), ograniczenia przetwarzania (art. 18) i rządania ich usunięcia (art.21), a także możliwość przenoszenia danych (art. 20);

b)    nie podlegażać dnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

c)    wnieść skargę do organu nadzorującego